logo
ADVERTISEMENT

[Sách mới] Lý thuyết GDCD 7 Bài 2 Cánh diều: Bảo tồn di sản văn hóa

Tóm tắt Lý thuyết GDCD 7 Bài 2 ngắn nhất Cánh Diều. Tổng hợp, tóm lược nội dung Bài 2: Bảo tồn di sản văn hóa trang 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dễ hiểu.

Bài 2: Bảo tồn di sản văn hóa trang 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 SGK Giáo dục công dân 7 - Cánh Diều

>>> Xem thêm: Soạn GDCD 7 Bài 2: Bảo tồn di sản văn hóa - Cánh diều


1. Di sản văn hóa là gì?

- Di sản văn hoá là những sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.


2. Phân loại di sản văn hóa

- Di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể.

- Di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - vấn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

- Di sản văn hoá phi vật thể là sản phẩm tỉnh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hoá liên quan, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác.


3. Ý nghĩa cúa di sản văn hoá đối với con người và xã hội

- Di sản văn hoá là tài sản, niềm tự hào của dân tộc, thể hiện lịch sử, sự sáng tạo và bản sắc dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, làm cơ sở cho thế hệ sau phát huy và phát triển.

- Di sản văn hoá góp phần phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm phong phú kho tàng di sản văn hoá nhân loại.


4. Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá:

Tôn trọng, bảo vệ và nhát huy giá trị đi sản văn hoá.

Thông báo kịp thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất.

Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lí kịp thời khi thấy có những hành vi làm sai lệch, phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản văn hoá; hoặc thấy di sản văn hoá có nguy cơ bị làm sai lệch giá trị, bị huỷ hoại, bị mất. Thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị đi sản văn hoá.

Chuyển giao di sản văn hoá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp không có đủ điều kiện và khả năng bảo vệ và phát huy giá trị.

>>> Xem toàn bộ: Tóm tắt lý thuyết GDCD 7 ngắn gọn Cánh Diều

-------------------------------

Trên đây Top lời giải đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết GDCD 10 Bài 2 Cánh Diều trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Top lời giải đã có đầy đủ các bài soạn cho các môn học trong các bộ sách mới Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!  

ADVERTISEMENT