logo

Tỉ lệ giới tính là?

Câu hỏi :

Tỉ lệ giới tính là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Tỉ lệ giới tính là?

Tỉ lệ giới tính là tỉ số giữa số lượng cá thể đực và cá thể cái trong một quần thể. 

Đáp án A là đáp án chính xác vì chỉ ra đúng định nghĩa của tỉ lệ giới tính. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tỉ lệ giới tính có thể thay đổi liên tục trong quá trình phát triển của quần thể, do đó đáp án D không chính xác. 

Các đáp án B và C không đúng vì mô tả tỉ lệ giới tính trên tổng số cá thể, thay vì tỉ lệ giữa cá thể đực và cá thể cái.

icon-date
Xuất bản : 11/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023