logo

Thực chất của chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại là?

Câu hỏi :

Thực chất của chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Thực chất của chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại là?

- Cơ chế tiến hoá của thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại là sự biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên được các cơ chế cách li thúc đẩy, dẫn đến hình thành một hệ gen kín, cách li di truyền với hệ gen của quần thế gốc. Nguyên nhân tiến hoá bao gồm: giao phối không ngẫu nhiên, nhân tố đột biến, sự di nhập gen, chọn lọc tự nhiên. 

- Vậy thực chất của chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại chính là phân hoá khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

icon-date
Xuất bản : 01/07/2023 - Cập nhật : 04/07/2023