logo

Bào quan nào sau đây không tham gia vào quá trình hô hấp sáng ở thực vật?

Câu hỏi :

Bào quan nào sau đây không tham gia vào quá trình hô hấp sáng ở thực vật?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Bào quan nào sau đây không tham gia vào quá trình hô hấp sáng ở thực vật?

- Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ khí oxi và giải phóng khí CO2 ngoài sáng xảy ra đồng thời với quá trình quang hợp. Điều kiện để xảy ra là cường độ ánh sáng cao kết hợp với lượng CO2 cạn kiệt, CO2  tích lũy nhiều trong lục lạp.

- Hô hấp sáng bắt đầu từ lục lạp qua perôxixôm và kết thúc bằng sự thải ra khí CO2 tại ti thể. Do đó có 3 bào quan tham gia chính là: Lục lạp, Perôxixôm và ti thể.

Vậy Riboxom là bào quan không tham gia vào quá trình hô hấp sáng ở thực vật.

icon-date
Xuất bản : 30/06/2023 - Cập nhật : 04/07/2023