logo

Phát biểu nào sau đây về vai trò của quang hợp ở thực vật là đúng?

Câu hỏi :

Phát biểu nào sau đây về vai trò của quang hợp ở thực vật là đúng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Phát biểu nào sau đây về vai trò của quang hợp ở thực vật là đúng?

- Quang hợp là quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng khí oxi từ khí cacbônic và nước. 

- Vai trò của quang hợp đối với thực vật:

+ Quang hợp cung cấp nguồn thức ăn cho sinh vật dị dưỡng và đây cũng là nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, chế biến dược phẩm cho con người.

+ Quang hợp cung cấp năng lượng để duy trì sự sống của sinh giới.

+ Quang hợp điều hòa không khí thông qua giải phóng CO2.

icon-date
Xuất bản : 30/06/2023 - Cập nhật : 04/07/2023