logo

Thời cổ đại, các nước Đông Nam Á sáng tạo thành chữ viết của mình trên cơ sở tiếp nhận nhiều chữ viết từ bên ngoài, ngoại trừ

Câu hỏi :

Thời cổ đại, các nước Đông Nam Á sáng tạo thành chữ viết của mình trên cơ sở tiếp nhận nhiều chữ viết từ bên ngoài, ngoại trừ:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Thời cổ đại, các nước Đông Nam Á sáng tạo thành chữ viết của mình trên cơ sở tiếp nhận nhiều chữ viết từ bên ngoài, ngoại trừ chữ La-tinh. Hệ thống chữ viết của các quốc gia Đông Nam Á cổ được dựa trên chữ viết cổ của Ấn Độ (chữ Phạn, Sanskrit, chữ Pali) và Trung Quốc (chữ Hán). 

Dần dần các học giả đã cải biên mẫu tự để xây dựng hệ thống chữ viết bản địa cho dân tộc mình. Từ thế kỉ IV - VII, lần lượt các chữ viết cổ như chữ Chăm cổ, Khmer cổ, Môn cổ, Pyu cổ, Mã Lai cổ, chữ Nôm lần lượt ra đời. cho đến ngày nay, hầu như các quốc gia ở ĐNA đều sử dụng các dạng chữ viết theo mẫu tự Latinh.

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023