logo
ADVERTISEMENT

The song has been selected for the 2018 World Cup, Russia.

Câu hỏi :

The song has____ been selected for the 2018 World Cup, Russia.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Vị trí chỗ trống cần một trạng từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ phía sau, Adv+ P2

office (n): văn phòng

officer (n): nhân viên, viên chức

officially (adv): một cách chính thức

official (adj): chính thức

→ Đáp án đúng: C. officially 

Dịch: Bài hát đã chính thức được chọn cho World Cup 2018 được tổ chức tại Nga.

ADVERTISEMENT