logo

The more tired you are, the more hard you can concentrate

Câu hỏi :

The more tired you are, the more hard you can concentrate.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Cấu trúc: The + comparative (+ N) + S + V, + the + comparative (+ N) + S + V

So sánh hơn với tính từ ngắn: short adj + er

So sánh hơn với tính từ dài: more + long adj

Sửa: the more hard → the harder. 

→ Đáp án C. more

Dịch: Bạn càng mệt mỏi, bạn càng khó tập trung.

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 01/02/2023