logo

Thân non của cây (có màu xanh lục) có quang hợp được không? Vì sao?

Câu hỏi :

Thân non của cây (có màu xanh lục) có quang hợp được không? Vì sao?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Quang hợp là quá trình mà cây sử dụng ánh sáng mặt trời, nước và khí carbon dioxide để tạo ra đường và oxy. Thân non của cây (có màu xanh lục) có quang hợp được khi có đủ ánh sáng. Màu xanh của thân chứng tỏ trong tế bào có lục lạp chứa diệp lục có chức năng quang hợp

Thân non của cây (có màu xanh lục) có quang hợp được không? Vì sao?

 

icon-date
Xuất bản : 08/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023