logo

Tập nghiệm của bất phương trình 32.4x - 18.2x + 1 < 0 là

Câu hỏi :

Tập nghiệm của bất phương trình 32.4x − 18.2x + 1 < 0 là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Đặt 2x = t(t > 0), khi đó bất phương trình trở thành:

Tập nghiệm của bất phương trình 32.4x - 18.2x + 1 < 0 là
icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 31/01/2023