logo
ADVERTISEMENT

Tại sao cần phải định dạng trang tính?

Câu hỏi :

Tại sao cần phải định dạng trang tính?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Định dạng trang tính giúp Hình thức đẹp, dễ nhìn, dễ ghi nhớ, dễ dàng phân biệt và so sánh các miền dữ liệu khác nhau trên trang tính.

Một số thao tác định dạng cho trang tính

Cần phải định dạng trang tính vì hình thức đẹp, dễ nhìn, dễ ghi nhớ, dễ dàng phân biệt và so sánh các miền dữ liệu khác nhau trên trang tính.

B. Không định dạng trang tính thì sẽ thiếu dữ liệu.=> Sai vì định dạng không ảnh hưởng dữ liệu

C. Không định dạng trang tính thì trang tính không hợp lệ.=>Trang tình vẫn hợp lệ nếu không định dạng

ADVERTISEMENT