logo
ADVERTISEMENT

Tại ô A1 chứa giá trị là 12, B2 chứa giá trị 14

Câu hỏi :

Tại ô A1 chứa giá trị là 12, B2 chứa giá trị 14. Tại C2 ta gõ công thức =MAX(A1,B2) thì kết quả tại ô C2 là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
hàm MAX là hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất trong tập giá trị.

Tại ô A1 chứa giá trị là 12, B2 chứa giá trị 14. Tại C2 ta gõ công thức =MAX(A1,B2) thì kết quả tại ô C2 là: 14

Vì hàm MAX là hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất trong tập giá trị. Cú pháp hàm là MAX(number1, [number2], ...)

ADVERTISEMENT