logo
ADVERTISEMENT

Hàm COUNT có tính năng gì?

Câu hỏi :

Hàm COUNT có tính năng gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Hàm COUNT có tính năng Đếm các giá trị số trong danh sách

Hàm COUNT có tính năng Đếm các giá trị số trong danh sách tham số của hàm hay chính là đếm các ô có chứa số. Khi sử dụng COUNT cho một phạm vi dữ liệu, hàm sẽ đếm số ô có chứa giá trị số và trả về kết quả.

ADVERTISEMENT