logo
ADVERTISEMENT

Kết quả của ô tính A7 là gì nếu ô A7 là hàm SUM(A1:A6), biết giá trị của ô A1 đến A6 lần lượt từ 1 đến 6?

Câu hỏi :

Kết quả của ô tính A7 là gì nếu ô A7 là hàm SUM(A1:A6), biết giá trị của ô A1 đến A6 lần lượt từ 1 đến 6?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Kết quả của ô tính A7 là 21 nếu ô A7 là hàm SUM(A1:A6)

Kết quả của ô tính A7 là 21 nếu ô A7 là hàm SUM(A1:A6), biết giá trị của ô A1 đến A6 lần lượt từ 1 đến 6.

Hàm SUM là hàm dùng để tính tổng các ô trong phạm vi được chọn: tổng 1+2+3+4+5+6= 21.

ADVERTISEMENT