logo

Nhập công thức tại ô A1 là =B1 + C1, công thức tại ô B1 là =C1 + A1

Câu hỏi :

Nhập công thức tại ô A1 là =B1 + C1, công thức tại ô B1 là =C1 + A1, công thức tại ô C1 là =B1 + A1. Hỏi các ô A1, B1, C1 có giá trị lần lượt là gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Các ô A1, B1, C1 có giá trị lần lượt là 0; 0; 0.

Nhập công thức tại ô A1 là =B1 + C1, công thức tại ô B1 là =C1 + A1, công thức tại ô C1 là =B1 + A1. Các ô A1, B1, C1 có giá trị lần lượt là 0; 0; 0. 

Lý do là vì các ô A1, B1, C1 ta không nhập giá trị nên mặc định giá trị =0.

icon-date
Xuất bản : 11/01/2023 - Cập nhật : 02/02/2023