logo
ADVERTISEMENT

Câu 4 trang 78 SGK Tin học 8


Bài 9: Làm việc với dãy số

Câu 4 trang 78 SGK Tin học 8

Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?

var N: integer;

A: array[1..N] of real;

Lời giải:

Không. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chỉ số mảng phải được xác định trong phần khai báo chương trình.

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT