logo
ADVERTISEMENT

Câu 3 trang 78 SGK Tin học 8


Bài 9: Làm việc với dãy số

Câu 3 trang 78 SGK Tin học 8

Phát biểu: "Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. "

Phát biểu đó đúng hay sai?

Lời giải:

Đúng. vì thực chất của mảng là nhóm những phần tử có cùng một kiểu thành một biến duy nhất có các chỉ số từ 1 cho đến n với n là độ dài của mảng

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT