logo
ADVERTISEMENT

Câu 6 trang 78 SGK Tin học 8


Bài 9: Làm việc với dãy số

Câu 6 trang 78 SGK Tin học 8

Viết chương trình sử dụng biến mảng để giải quyết bài toán nêu ở ví dụ 1.

Lời giải:

uses crt;

var x:array[1..100] of real;

n,i:byte;

dlc,xtb:real;

BEGIN

clrscr;

write('Nhap so ho gia dinh= ');readln(n);

xtb:=0;

for i:=1 to n do

begin

write('Muc thu nhap cua ho gia dinh thu ',i,'= ');

readln(x[i]);

xtb:=xtb+x[i];

end;

xtb:=xtb/n;

writeln('-------------------------------------------------------');

writeln('=> Thu nhap trung binh cua cac ho: ');

writeln(xtb:16:2);

writeln('-------------------------------------------------------');

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT