logo
ADVERTISEMENT

Câu 2 Trang 78 SGK Tin học 8


Bài 9: Làm việc với dãy số

Câu 2 Trang 78 SGK Tin học 8

Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai:

 a) var X: Array[10,13] Of Integer;

 b) var X: Array[5..10.5] Of Real;

 c) var X: Array[3.4..4.8] Of Integer;

 d) var X: Array[10..1] Of Integer;

 e) var X: Array[4..10] Of Real;

Lời giải:

 a) Sai. Phải thay dấu phẩy bằng hai dấu chấm;

 b) Sai, vì chỉ số đầu và chỉ số cuối mảng phải là số nguyên;

 c) Sai, vì chỉ số đầu và chỉ số cuối mảng phải là số nguyên;

 d) Sai, vì giá trị đầu của chỉ số mảng phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số cuối;

 e) Đúng.

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT