logo

Câu 2 trang 50 SGK Tin học 8

Bài 6: Câu lệnh điều kiện

Câu 2 trang 50 SGK Tin học 8

Cho biết các điều kiện hoặc biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai

a) 123 là số chia hết cho 3

b) Nếu ba cạnh a, b và c của một tam giác thỏa mãn c2=a2+b2c2=a2+b2 thì tam giác đó có một góc vuông

c) 152 > 200

d) x2 < 1

Lời giải:

a. Đúng vì 123 chia 3 bằng 41

b. Đúng

c. Đúng vì 15*15 = 225 và 225 > 200

d. Đúng nếu x = 0 và sai nếu x ≠ 0

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8