logo

Câu 1 trang 50 SGK Tin học 8

Bài 6: Câu lệnh điều kiện

Câu 1 trang 50 SGK Tin học 8

Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động hàng ngày phụ thuộc vào điều kiên?

Lời giải :

- Nếu em bị ốm thì em sẽ không tập thể dục buổi sáng

Điều kiện : Em bị ốm

Hoạt động : em sẽ không tập thể dục buổi sáng

- Nếu sáng thứ hai không mưa thì lớp em sẽ sinh hoạt dưới cờ

Điều kiện : sáng thứ hai không mưa

Hoạt động : lớp em sẽ sinh hoạt dưới cờ

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8