logo

Sau khi thực hiện đoạn chương trình: s=0; i=10; while i>= 1: s = s + 2*i i = i - 2

Câu hỏi :

Sau khi thực hiện đoạn chương trình:

s=0; i=10;

while i>= 1:

s = s + 2*i

i = i - 2

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến s là bao nhiêu?

Ban đầu, giá trị của biến s là 0 và giá trị của biến i là 10.

Sau đó, vòng lặp while sẽ thực hiện cho đến khi i < 1. Trong mỗi lần lặp, giá trị của biến s sẽ được cộng với giá trị 2*i, và giá trị của biến i sẽ giảm đi 2 đơn vị.

Do đó, ta có thể thực hiện các bước sau:

Lần lặp đầu tiên:

s = s + 2i = 0 + 210 = 20
i = i - 2 = 10 - 2 = 8

Lần lặp thứ hai:

s = s + 2i = 20 + 28 = 36
i = i - 2 = 8 - 2 = 6

Lần lặp thứ ba:

s = s + 2i = 36 + 26 = 48
i = i - 2 = 6 - 2 = 4

Lần lặp thứ tư:

s = s + 2i = 48 + 24 = 56
i = i - 2 = 4 - 2 = 2

Lần lặp thứ năm:

s = s + 2i = 56 + 22 = 60
i = i - 2 = 2 - 2 = 0

Sau khi kết thúc vòng lặp, giá trị của biến s sẽ là 60.

Vậy, sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến s là 60.

icon-date
Xuất bản : 02/01/2023 - Cập nhật : 28/08/2023