logo

Câu lệnh nhập với biến kiểu nguyên là

Câu hỏi :

Câu lệnh nhập với biến kiểu nguyên là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Câu lệnh nhập với biến kiểu nguyên trong ngôn ngữ lập trình Python là:

variable_name = int(input("Input message"))
Trong đó:

variable_name: là tên biến mà bạn muốn gán giá trị nhập vào.

input("Input message"): Là lệnh để nhập dữ liệu từ bàn phím, và "Input message" là thông điệp hiển thị trên màn hình để người dùng biết được phải nhập dữ liệu gì.

int(): Là hàm chuyển đổi giá trị đầu vào thành kiểu nguyên.

Ví dụ: Nếu bạn muốn nhập vào một số nguyên và gán cho biến x, bạn có thể viết như sau:

x = int(input("Nhập vào một số nguyên: "))

Lúc này, khi chạy chương trình, thông điệp "Nhập vào một số nguyên: " sẽ hiển thị trên màn hình và chương trình sẽ dừng lại để chờ người dùng nhập vào giá trị. Sau khi người dùng nhập giá trị và nhấn phím Enter, giá trị đó sẽ được chuyển đổi thành kiểu nguyên và gán cho biến x.

==> D. Biến=int(input(dòng thông báo))

icon-date
Xuất bản : 02/01/2023 - Cập nhật : 28/08/2023