logo
ADVERTISEMENT

[Sách mới] Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 5 CTST: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ trung đại

Tổng hợp các câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 10 CTST Bài 5: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ trung đại có đáp án đầy đủ và chính xác nhất bám sát nội dung Sách mới Lịch sử 10 Kết nối tri thức.

Bài 5: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ trung đại

1. Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 5 Chân trời sáng tạo 

Câu 1: Văn minh là gì?

A. Văn minh là những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo nên.

B. Văn minh là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người.

C.  Văn minh là sự tiến bộ về mặt vật chất của xã hội loài người.

D. Không có đáp án nào chính xác.

Đáp án: B

[Sách mới] Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 5 CTST: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ trung đại

Câu 2: Văn minh nhân loại trải qua tiến trình

A. kim khí => nông nghiệp => công nghiệp => hậu công nghiệp.

B. công nghiệp => hậu công nghiệp => nông nghiệp => kim khí.

C. nông nghiệp => công nghiệp=> hậu công nghiệp => kim khí.

D. công nghiệp => nông nghiệp => kim khí => hậu công nghiệp.

Đáp án: A

Câu 3: Nền văn minh nào dưới đây ra đời sớm nhất trên thế giới?

A. Trung Quốc.

B. Ấn Độ.

C. Ai Cập.

D. Hy Lạp.

Đáp án: C

Câu 4: Khái niệm Văn hóa là gì?

A. Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo nên.

B. Văn hóa là sự hoàn thiện chung của giống người bằng tổ chức cao nhất của một người và toàn xã hội nhằm cùng nhau thúc đẩy sự phát triển.

C. Văn hóa gồm những sinh hoạt về tinh thần. 

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Đáp án: A

Câu 5: Khác với văn minh, văn hoá thường có

A. bề dày lịch sử và mang tính dân tộc.

B. trình độ phát triển cao, mang tầm vóc quốc tế.

C. tính sáng tạo cao, thúc đẩy văn minh phát triển.

D. những giá trị sáng tạo ở trình độ cao nhất.

Đáp án: A

Câu 6: Khác với văn hoá, văn minh là những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra

A. có bề dày lịch sử và mang tính dân tộc.

B. có trình độ phát triển cao, mang tầm vóc quốc tế.

C. cùng với sự xuất hiện của xã hội loài người.

D. đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người.

Đáp án: B

Câu 7: 

Những nền văn minh đầu tiên trên thế giới xuất hiện vào khoảng thời gian nào và ở đâu?

A. Cuối thiên niên kỉ IV TCN ở khu vực châu Âu và châu Á. 

B. Đầu thiên niên kỉ V TCN ở khu vực Đông Bắc châu Phi và Tây Á. 

C. Cuối thiên niên kỉ IV TCN ở khu vực Đông Bắc châu Phi và Tây Á. 

D. Đầu thiên niên kỉ IV TCN ở khu vực Đông Bắc châu Phi và Tây Á. 

Đáp án: C

Câu 8: Mối quan hệ giữa văn minh và văn hoá là

A. văn hoá ra đời trước, phát triển đến trình độ nào đó thì văn minh ra đời. Văn minh ra đời sẽ thúc đẩy văn hoá phát triển.

B. văn minh ra đời trước, phát triển đến trình độ nào đó thì văn hoá ra đời. Văn hoá ra đời sẽ thúc đẩy văn minh phát triển.

C. đều là những giá trị vật chất do loài người sáng tạo ra trong lịch sử nhưng văn minh là toàn bộ những gì loài người sáng tạo ra từ khi xuất hiện đến nay.

D. đều là những giá trị tinh thần do loài người sáng tạo ra trong lịch sử nhưng văn minh là toàn bộ những gì loài người sáng tạo ra từ khi xuất hiện đến nay.

Đáp án: A

Câu 9: Nền văn minh nào dưới đây ra đời sớm nhất trên thế giới?

A. Trung Quốc.

B. Ấn Độ.

C. Ai Cập.

D. Hy Lạp.

Đáp án: C

Câu 10: Một trong những tiêu chí đánh dấu con người bước vào thời đại văn minh là khi có

A. Công cụ đá.

B. Công cụ đồng thau.

C. tiếng nói.

D. chữ viết.

2. Soạn Lịch sử 10 Bài 5 Chân trời sáng tạo 

>>> Soạn Lịch sử 10 Bài 5: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ trung đại

3. Lý thuyết Lịch sử 10 Bài 5 Chân trời sáng tạo 

>>> Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 10 Bài 5: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ trung đại

ADVERTISEMENT