logo
ADVERTISEMENT

[Sách mới] Trắc nghiệm Địa 10 Bài 4 Cánh Diều: Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Sách mới Trắc nghiệm Địa 10 Bài 4 Cánh Diều: Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất có đáp án đầy đủ nhất.

Bài 4: Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất


1. Trắc nghiệm Địa 10 Bài 4 Cánh Diều

Câu 1: Ngày nào sau đây ở bán cầu Nam có thời gian ban ngày dài nhất, thời gian ban đêm ngắn nhất trong năm?

A. 21/3

B. 22/6

C. 22/12

D. 23/9 

Câu 2: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất không phải là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng

A. Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày.

B. Khác nhau giữa các mùa trong một năm.

C. Sự luân phiên ngày đêm trên Trái Đất.

D. Lệch hướng chuyển động của các vật thể.

Câu 3: Lượng nhiệt ở các vĩ độ nhận được khác nhau phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào sau đây?

A. Thời gian chiếu sáng

B. Đặc điểm bề mặt đệm

C. Vận tốc quay của Trái Đất

D. Độ lớn góc nhập xạ

Câu 4: Về mùa đông, ở các địa điểm trên bán cầu Bắc luôn có

A. Ngày đêm bằng nhau.

B. Đêm dài hơn ngày.

C. Ngày dài hơn đêm.

D. Toàn ngày hoặc đêm.

Câu 5: Nguyên nhân sinh ra các mùa trong năm là do đâu?

A. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo trục nghiêng và không đổi hướng

B. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ tây sang đông

C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình elip gần tròn

D. Trái Đất thực hiện cùng lúc hai chuyển động tự quay và quay quanh Mặt Trời 

Câu 6: Nơi nào sau đây trong năm luôn có thời gian ngày và đêm dài bằng nhau?

A. Vòng cực.

B. Xích đạo.

C. Chí tuyến.

D. Cực.

Câu 7: Giới hạn xa nhất về phía Bắc mà tia sáng Mặt Trời có thể chiểu thẳng góc là vị trí nào?

A. Vĩ độ 23°B

B. Vòng cực Bắc

C. Vĩ độ 30°B

D. Chí tuyến Bắc

Câu 8: Hiện tượng nào sau đây là hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?

A. Chuyển động biểu kiến năm của Mặt Trời.

B. Các mùa trong năm có khí hậu khác nhau.

C. Ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ.

D. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể.

Câu 9: Hiện tượng nào sau đây là hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?

A. Các mùa trong năm có khí hậu khác nhau

B. Chuyển động biểu kiến năm của Mặt Trời

C. Ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ

D. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể

Câu 10: Mùa đông ở các nước theo dương lịch tại bán cầu Bắc được tính từ ngày

A. 22/6.

B. 23/9.

C. 21/3.

D. 22/12.

Câu 11: Hiện tượng nào sau đây là hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất?

A. Chuyển động các vật thể bị lệch hướng.

B. Sự luân phiên ngày đêm trên Trái Đất.

C. Thời tiết các mùa trong năm khác nhau.

D. Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày.

Câu 12: Trên Trái Đất có ngày và đêm là nhờ vào

A. Trái Đất hình khối cầu tự quay quanh trục và được Mặt Trời chiếu sáng.

B. Trái Đất được chiếu sáng toàn bộ và có hình khối cầu tự quay quanh trục.

C. Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng và luôn tự quay xung quanh Mặt Trời.

D. Trái Đất hình khối cầu quay quanh Mặt Trời và được Mặt Trời chiếu sáng.

Câu 13: Vĩ tuyến nào sau đây nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng nhất trong năm?

A. Vòng cực

B. Xích đạo

C. Cực

D. Chí tuyến

Câu 14: Về mùa hạ, ở các địa điểm trên bán cầu Bắc luôn có

A. Toàn ngày hoặc đêm.

B. Đêm dài hơn ngày.

C. Ngày đêm bằng nhau.

D. Ngày dài hơn đêm.

Câu 15: Nơi nào sau đây trong năm luôn có thời gian ngày và đêm dài bằng nhau?

A. Cực

B. Chí tuyến

C. Xích đạo

D. Vòng cực


2. Soạn Địa 10 Bài 4: Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất Cánh Diều

>>> Soạn Địa 10 Bài 4: Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất


3. Lý thuyết Địa 10 Bài 4 Cánh Diều

>>> Tóm tắt Lý thuyết Địa 10 Bài 4 ngắn nhất Cánh Diều

ADVERTISEMENT