logo
ADVERTISEMENT

[Sách mới] Trắc nghiệm Địa 10 Bài 3 Cánh Diều: Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Sách mới Trắc nghiệm Địa 10 Bài 3 Cánh Diều: Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng có đáp án đầy đủ nhất.

Bài 3: Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng


1. Trắc nghiệm Địa 10 Bài 3 Cánh Diều

Câu 1: Nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo thường là nơi như thế nào?

A. Con người tập trung đông

B. Vùng bất ổn của Trái Đất

C. Tập trung nhiều đồng bằng

D. Có cảnh quan rất đa dạng

Câu 2: Cấu tạo của lớp vỏ lục địa và vỏ đại dương có điểm khác nhau cơ bản là gì?

A. Lớp vỏ đại dương chiếm diện tích lớn và phân bố rộng hơn lớp vỏ lục địa

B. Lớp vỏ lục địa mỏng hơn lớp vỏ đại dương nhưng có thêm tầng đá granit

C. Vỏ đại dương cấu tạo chủ yếu bằng trầm tích, vỏ lục địa chủ yếu là badan

D. Vỏ đại dương cấu tạo chủ yếu bằng badan, vỏ lục địa chủ yếu bằng granit

Câu 3: Mảng kiến tạo không phải là

A. Những bộ phận lớn của đáy đại dương.

B. Luôn luôn đứng yên không di chuyển.

C. Chìm sâu mà nổi ở phần trên lớp Manti.

D. Bộ phận lục địa nổi trên bề mặt Trái Đất.

Câu 4: Nhận định nào sau đây đúng với vận động kiến tạo?

A. Các vận động do ngoại lực gây ra, làm cho cấu tạo lớp manti có nhiều biến đổi mạnh

B. Các vận động do ngoại lực gây ra làm địa hình biến đổi và đã kết thúc vài trăm năm

C. Các vận động do nội lực sinh ra, làm địa hình lớp vỏ Trái Đất có những biến đổi lớn

D. Các vận động do nội lực sinh ra, xảy ra cách đây hàng trăm triệu năm và đã kết thúc

Câu 5: Hành tinh nào sau đây có số vệ tinh nhiều nhất?

A. Thổ tinh.

B. Mộc tinh.

C. Kim tinh.

D. Hoả tinh.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng với lớp vỏ Trái Đất?

A. Giới hạn vỏ Trái Đất không trùng với thạch quyển

B. Trên cùng là đá ba dan, dưới cùng là đá trầm tích

C. Vỏ cứng, mỏng, độ dày ở đại dương khoảng 5 km

D. Dày không đều, cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau

Câu 7: Theo thuyết kiến tạo mảng, thạch quyển gồm có

A. Đất, nước và không khí.

B. Đại dương, lục địa và núi.

C. Một số mảng kiến tạo.

D. Các loại đá nhất định.

Câu 8: Các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời là

A. Trái Đất, Hoả tinh, Thuỷ tinh, Kim tinh.

B. Hoả tinh, Trái Đất, Kim tinh, Thuỷ tinh.

C. Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh, Thuỷ tinh.

D. Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng với nhân trong Trái Đất?

A. Vật chất lỏng

B. Nhiều Ni, Fe

C. Nhiệt độ rất cao

D. Áp suất rất lớn

Câu 10: Dựa vào tiêu chí nào sau đây để phân chia vỏ Trái Đất thành vỏ lục địa và vỏ đại dương?

A. Sự phân chia của các tầng

B. Đặc tính vật chất, độ dẻo

C. Đặc điểm nhiệt độ lớp đá

D. Cấu tạo địa chất, độ dày

Câu 11: Ở vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo không bao giờ là

A. Những vùng ổn định của vỏ Trái Đất.

B. Có nhiều hoạt động núi lửa, động đất.

C. Có xảy ra các loại hoạt động kiến tạo.

D. Có những sống núi ngầm ở đại dương.

Câu 12: Loại đá nào sau đây thuộc nhóm đá mac-ma?

A. Đá Sét.

B. Đá Hoa.

C. Đá gơ-nai.

D. Đá ba-dan.

Câu 13: Thành phần nào sau đây chiếm thể tích và khối lượng lớn nhất Trái Đất?

A. Lớp vỏ lục địa.

B. Nhân Trái Đất.

C. Lớp Manti.

D. Lớp vỏ đại Dương.

Câu 14: Thạch quyển được hợp thành bởi lớp vỏ Trái Đất và thành phần nào?

A. Phần dưới của lớp Manti

B. Nhân trong của Trái Đất

C. Nhân ngoài của Trái Đất

D. Phần trên của lớp Manti

Câu 15: Những vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất là

A. Khoáng vật và đá.

B. Khoáng vật và đất.

C. Khoáng sản và đất.

D. Khoáng sản và đá.


2. Soạn Địa 10 Bài 3: Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng Cánh Diều

>>> Soạn Địa 10 Bài 3: Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng


3. Lý thuyết Địa 10 Bài 3 Cánh Diều

>>> Tóm tắt Lý thuyết Địa 10 Bài 3 ngắn nhất Cánh Diều

ADVERTISEMENT