logo
ADVERTISEMENT

[Sách mới] Trắc nghiệm Địa 10 Bài 7 Cánh Diều: Khí quyển, nhiệt độ không khí

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Sách mới Trắc nghiệm Địa 10 Bài 7 Cánh Diều: Khí quyển, nhiệt độ không khí có đáp án đầy đủ nhất.

Bài 7: Khí quyển, nhiệt độ không khí


1. Trắc nghiệm Địa 10 Bài 7 Cánh Diều

Câu 1: Khối khí nằm ở hai bên của frông có sự khác biệt cơ bản về yếu tố nào?

A. Thành phần ô-xy

B. Tính chất vật lí

C. Tốc độ di chuyển

D. Độ dày và hướng

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với frông?

A. Hai bên khác biệt về nhiệt độ.

B. Có frông nóng và frông lạnh.

C. Là nơi có nhiễu loạn thời tiết.

D. Hướng gió hai bên giống nhau.

Câu 3: Frông ôn đới (FP) là mặt ngăn cách giữa hai khối khí

A. Xích đạo và chí tuyến.

B. Cực và xích đạo.

C. Chí tuyến và ôn đới.

D. Ôn đới và cực.

Câu 4: Trên mỗi bán cầu có mấy frông?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4 

Câu 5: Thứ tự từ xích đạo về cực là các khối khí

A. Xích đạo, cực, ôn đới, chí tuyến.

B. Xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực.

C. Xích đạo, ôn đới, chí tuyến, cực.

D. Xích đạo, chí tuyến, cực, ôn đới.

Câu 6: Khối khí nào sau đây không phân biệt thành kiểu lục địa và kiểu hải dương?

A. Cực.

B. Chí tuyến.

C. Xích đạo.

D. Ôn đới.

Câu 7: Đặc điểm của khối khí chí tuyến là gì?

A. Nóng ẩm

B. Rất nóng

C. Rất lạnh

D. Lạnh 

Câu 8: Dải hội tụ nhiệt đới là mặt tiếp xúc của hai khối khí nào dưới đây?

A. Chí tuyến hải Dương và xích đạo

B. Chí tuyến và xích đạo

C. Chí tuyến lục địa và xích đạo

D. Bắc xích đạo và nam xích đạo

Câu 9: Frông địa cực (FA) là mặt ngăn cách giữa hai khối khí

A. Xích đạo và chí tuyến.

B. Chí tuyến và ôn đới.

C. Ôn đới và cực.

D. Cực và xích đạo.

Câu 10: Các khối khí chính trên Trái Đất là gì?

A. Cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo

B. Hàn đới, ôn đới, nhiệt đới, xích đạo

C. Nam cực, ôn đới, nhiệt đới, xích đạo

D. Bắc cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo

Câu 11: Frông là mặt ngăn cách giữa hai

A. Tầng khí quyển khác biệt nhau về tính chất.

B. KMhu vực cao áp khác biệt nhau về trị số áp.

C. Khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lí.

D. Dòng biển nóng và lạnh ngược hướng nhau.

Câu 12: Vào mùa đông, miền Bắc nước ta chịu ảnh hưởng của khối khí nào?

A. Ôn đới

B. Xích đạo

C. Chí tuyến

D. Địa cực

Câu 13: Trên Trái Đất không có khối khí nào sau đây?

A. Ôn đới lục địa.

B. Xích đạo lục địa.

C. Cực lục địa.

D. Chí tuyến lục địa.

Câu 14: Dải hội tụ nhiệt đới khác với frông ở đặc điểm nào sau đây?

A. Gây nhiễu loạn thời tiết và gây ra mưa nhiều

B. Di chuyển theo chuyển động biểu kiến của Mặt Trời

C. Là nơi gặp nhau của các khối khí khác nhau

D. Phạm vi hoạt động hẹp, quanh khu vực xích đạo

Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của khí quyển?

A. Rất quan trọng cho phát triển sinh vật.

B. Luôn chịu ảnh hưởng của Mặt Trời.

C. Là lớp không khí bao quanh Trái Đất.

D. Giới hạn phía trên đến dưới lớp ôdôn.


2. Soạn Địa 10 Bài 7: Khí quyển, nhiệt độ không khí Cánh Diều

>>> Soạn Địa 10 Bài 7: Khí quyển, nhiệt độ không khí


3. Lý thuyết Địa 10 Bài 7 Cánh Diều

>>> Tóm tắt Lý thuyết Địa 10 Bài 7 ngắn nhất Cánh Diều

ADVERTISEMENT