logo

Quần xã sinh vật có đặc trưng nào sau đây?

Câu hỏi :

Quần xã sinh vật có đặc trưng nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Quần xã sinh vật có đặc trưng nào sau đây?

- Quần xã là một tập hợp các sinh vật khác loài sinh sống trong một sinh cảnh xác định, chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau với môi trường để tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

- Các đặc trưng cơ bản của một quần xã sinh vật gồm các yếu tố sau:

+ Thành phần loài: Thành phần, số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài là mức độ đa dạng của quần xã, nó biểu thị sự biến động, ổn định hoặc có thể là suy thoái của quần xã đó. Một quần xã ổn định thường có số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài khá cao.

+ Ngoài những đặc trưng cơ bản về thành phần loài thì quần xã sinh vật còn có đặc trưng về mật độ cá thể; tỉ lệ giới tính và cấu trúc tuổi.

icon-date
Xuất bản : 30/06/2023 - Cập nhật : 04/07/2023