logo

Ở sinh vật nhân thực, từ 1 phân tử ADN phiên mã 1 lần sẽ tạo thành

Câu hỏi :

Ở sinh vật nhân thực, từ 1 phân tử ADN phiên mã 1 lần sẽ tạo thành

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Ở sinh vật nhân thực, quá trình phiên mã sẽ tạo ra một phân tử ARN messenger (mARN) từ một phân tử ADN

Ở sinh vật nhân thực, quá trình phiên mã sẽ tạo ra một phân tử ARN messenger (mARN) từ một phân tử ADN. Tuy nhiên, quá trình này không chỉ diễn ra một lần, mà sẽ được lặp lại nhiều lần để tạo ra nhiều phân tử mARN.

Mỗi phân tử mARN được tạo ra từ một gene trên mạch bổ sung của ADN, và có chứa thông tin cần thiết để điều khiển tổng hợp một loại protein cụ thể. Quá trình tổng hợp protein được thực hiện bởi ribosome, nơi mARN sẽ được đọc để tạo ra chuỗi axit amin theo trình tự được quy định bởi trình tự các nucleotit trên mARN.

Vì vậy, từ một phân tử ADN phiên mã một lần, sẽ tạo ra nhiều phân tử mARN, và từ đó tạo ra nhiều loại protein khác nhau, đóng vai trò quan trọng trong các quá trình sinh học và chức năng của cơ thể sinh vật.

icon-date
Xuất bản : 31/03/2023 - Cập nhật : 01/07/2023