logo

Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN và prôtêin histon là

Câu hỏi :

Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN và prôtêin histon là 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN và prôtêin histon là

- Nucleoxom là đơn vị cấu trúc cơ bản của NST, gồm một phân tử ADN mạch kép quấn một vòng quanh 8 phân tử histon, tạo thành một khối prôtêin đường tròn có đường kính 2nm, chứa 146 cặp nucleotit.

- Chuỗi nucleoxom được nối với nhau bởi một đoạn ADN và một phân tử histon, tạo thành sợi cơ bản chiều ngang 11nm. Tiếp tục xoắn bậc 2, sợi cơ bản trở thành sợi nhiễm sắc có đường kính 30nm, sau đó xoắn tiếp lên 300nm và xoắn lần nữa để tạo ra cromatit có đường kính 700nm.

→ Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc NST chứa đủ hai thành phần ADN và protein histon là nucleoxom.

icon-date
Xuất bản : 08/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023