logo

Ở phương Đông, dân tộc được hình thành dựa trên cơ sở nào?

Câu hỏi :

Ở phương Đông, dân tộc được hình thành dựa trên cơ sở nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Ở phương Đông, dân tộc được hình thành dựa trên cơ sở:

- Một nền văn hoá

- Một tâm lý dân tộc đã phát triển tương đối chín muồi và;

- Một cộng đồng kinh tế tuy đã đạt tới một mức độ nhất định song nhìn chung còn kém phát triển và ở trạng thái phân tán 

icon-date
Xuất bản : 13/07/2023 - Cập nhật : 13/07/2023