logo

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG thuộc khái niệm sự kiện xã hội của Émile Durkheim

Câu hỏi :

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG thuộc khái niệm sự kiện xã hội của Émile Durkheim

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Đặc điểm thuộc khái niệm sự kiện xã hội của Émile Durkheim

+ Là những sự kiện thường được nghiên cứu bằng phương pháp định lượng 

+ Là những sự kiện mang tính khách quan 

+ Là những điều mà xã hội muốn chia sẻ với các thành viên qua quá trình xã hội hóa

icon-date
Xuất bản : 02/07/2023 - Cập nhật : 02/07/2023