logo

Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về Cương lĩnh dân tộc, nội dung nào được xem là cơ sở vững chắc

Câu hỏi :

Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về Cương lĩnh dân tộc, nội dung nào được xem là cơ sở vững chắc để đoàn kết các tầng lớp nhân dân lao động thuộc các dân tộc trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về Cương lĩnh dân tộc, nội dung Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc xem là cơ sở vững chắc để đoàn kết các tầng lớp nhân dân lao động thuộc các dân tộc trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

icon-date
Xuất bản : 13/07/2023 - Cập nhật : 13/07/2023