logo

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường số 1 có 5 alen, gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường số 2 có 7 alen. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, quần thể có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về 2 gen trên?

Câu hỏi :

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường số 1 có 5 alen, gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường số 2 có 7 alen. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, quần thể có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về 2 gen trên?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường số 1 có 5 alen, gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường số 2 có 7 alen. Nếu không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, quần thể này sẽ có tối đa 420 loại kiểu gen.

- Số loại kiểu gen về gen A 

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường số 1 có 5 alen gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường số 2 có 7 alen

-  Số loại kiểu gen về gen B

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường số 1 có 5 alen gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường số 2 có 7 alen

=> Số loại kiểu gen về 2 gen trên = 15 x 28 = 420

icon-date
Xuất bản : 12/07/2023 - Cập nhật : 13/07/2023

Xem thêm các bài cùng chuyên mục