logo

Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa. Tần số alen A và alen a của quần thể này lần lượt là

Câu hỏi :

Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa. Tần số alen A và alen a của quần thể này lần lượt là

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa. Tần số alen A và alen a của quần thể này lần lượt là 0,7 và 0,3.

* Phương pháp:

- Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa

- Tần số alen: 

Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa. Tần số alen A và alen a của quần thể này lần lượt là

* Cách giải:

- Tần số alen 

Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa. Tần số alen A và alen a của quần thể này lần lượt là

- Tần số alen a = 1 - 0,7 = 0,3.

icon-date
Xuất bản : 12/07/2023 - Cập nhật : 13/07/2023