logo

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường có 10 alen. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Câu hỏi :

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường có 10 alen. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quần thể có tối đa 10 kiểu gen đồng hợp.

II. Quần thể có tối đa 45 kiểu gen dị hợp.

III. Quần thể có tối đa 55 kiểu gen về gen A.

IV. Quần thể có tối đa 100 kiểu gen về gen A.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường có 10 alen. Nếu không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, có 3 phát biểu sau đây là đúng:

I. Quần thể có tối đa 10 kiểu gen đồng hợp.

II. Quần thể có tối đa 45 kiểu gen dị hợp.

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường có 10 alen. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến

III. Quần thể có tối đa 55 kiểu gen về gen A.

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường có 10 alen. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến
icon-date
Xuất bản : 12/07/2023 - Cập nhật : 13/07/2023