logo

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường số 1 có 5 alen, gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường số 2 có 6 alen. Biết không xảy ra đột biến, quần thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen thuần chủng về 2 gen trên?

Câu hỏi :

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường số 1 có 5 alen, gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường số 2 có 6 alen. Biết không xảy ra đột biến, quần thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen thuần chủng về 2 gen trên?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường số 1 có 5 alen, gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường số 2 có 6 alen. Biết không xảy ra đột biến, quần thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen thuần chủng về 2 gen trên?

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường số 1 có 5 alen, gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường số 2 có 6 alen. Nếu không xảy ra đột biến, quần thể này sẽ có tối đa là 30 kiểu gen thuần chủng. (5 x 6 = 30 kiểu gen).

icon-date
Xuất bản : 11/07/2023 - Cập nhật : 13/07/2023

Xem thêm các bài cùng chuyên mục