logo
ADVERTISEMENT

Nước ta không nằm ở

Câu hỏi :

Nước ta không nằm ở

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Nước ta không phải là nằm ở trung tâm khu vực chậu Á gió mùa mà nước ta nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió mùa chậu Á, khu vực gió mùa điển hình nhất trên thế giới. Nước ta nằm ở phía Đông bán đảo Đông Dương, trên bán đào Trung Ấn, gần đường giao thông hàng hải từ Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT