logo

Not many people like Tim because he is not very polite

Câu hỏi :

Which of the following best restates each of the given sentences?

Not many people like Tim because he is not very polite

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Chọn đáp án B

– Căn cứ: Câu điều kiện loại 2, chỉ điều kiện không thể xảy ra/không có thực ở hiện tại hoặc trong tương lai

Công thức: If + S + V-quá khứ đơn, S + would + V-nguyên thể (tobe vế if chia were cho tất cả các ngôi)

Không có nhiều người thích Tim bởi vì Tim rất không lịch sự

A. Tim sẽ thích nhiều người hơn nếu họ lịch sự hơn. => sai nghĩa

B. Nếu Tim lịch sự hơn, nhiều người sẽ thích anh ấy hơn.

C. Nếu Tim không lịch sự, mọi người sẽ không thích anh ấy chút nào. => sai nghĩa (thực tế là vẫn có người thích)

D. Nếu Tim lịch sự hơn, nhiều người sẽ thích anh ấy hơn. => dùng sai câu điều kiện

icon-date
Xuất bản : 07/02/2023 - Cập nhật : 07/02/2023