logo

Mary said, “Ive just got a new job, so I cant ask for a day off this week”

Câu hỏi :

Which of the following best restates each of the given sentences? 

Mary said, “I’ve just got a new job, so I can’t ask for a day off this week”.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Chọn đáp án D

– Căn cứ: Tường thuật câu nói thông thường, ta sử dụng cấu trúc:

“S + said to sb / told sb + (that) S + V-lùi 1 thì”

“Mary nói rằng: “Mình vừa mới có công việc này thôi, nên mình không thể xin phép nghỉ trong tuần này
được.”

A. Mary nói với tôi về công việc mới của cô ấy, nhưng tôi không thể có một ngày nghỉ trong tuần đó để đi chơi với cô ấy. (Sai ở “I couldn’t”)

B. Mary nói rằng khi cô ấy nhận một công việc mới, cô ấy không được phép xin nghỉ một ngày trong tuần. (Sai ở “a week”)

C. Mary rất vui vì cô ấy đã có một công việc mới, nhưng cô ấy buồn vì cô ấy không thể có một ngày nghỉ trong tuần. (Sai ở “a week”)

D. Marry nói với tôi rằng cô ấy không thể xin phép nghỉ trong tuần này được bởi vì cô ấy vừa mới nhận công việc này thôi.

icon-date
Xuất bản : 07/02/2023 - Cập nhật : 07/02/2023