logo
ADVERTISEMENT

Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.

1. I bought a flower pot to decorate a living room, but my mom said it was not very beautiful.

A. a

B. a  

C. but

D. it was

Trả lời:

Chọn đáp án B

Dùng mạo từ “the” thay cho “a” ở đây vì đối tượng (Object) được nhắc đến được xác định cụ thể (căn phòng của gia đình này)

Dịch nghĩa: Tôi mua một chậu hoa để trang trí phòng khách, nhưng mẹ tôi nói nó không đẹp lắm..

2. Called Father Christmas in certain places, Santa Claus are believed to come from the North Pole.

A. Called                                          

B. certain     

C. are believed

D. the North Pole

Trả lời:

Chọn đáp án C

Sửa: are believed thành is believed

“Santa Claus” là một người, ở ngôi thứ 3 => dùng is

Dịch nghĩa: Được gọi là Ông già Noel ở một số nơi, Santa Claus được cho là đến từ Bắc Cực.

3. The Johnsons’s garden is very big, but it is not very well-cared.

A. Johnsons’s        

B. is                  

C. it                          

D. well-cared.

Trả lời:

Chọn đáp án A

Danh từ số nhiều “Johnsons” khi muốn thêm sở hữu cách, chỉ việc thêm ’ thành: Johnsons’

Sửa: Johnsons’s thành Johnsons’

Dịch nghĩa: Khu vườn của nhà Johnsons rất lớn, nhưng nó không được chăm sóc cẩn thận

4. As soon as we see Jack, we’ll give her the birthday gift which you have just sent to our home address.

A. we'll

B. her

C. which

D. have just sent

Trả lời:

Chọn đáp án B

- Her: cô ấy => sử dụng khi đối tượng tân ngữ chỉ một người, có giới tính nữ

- Him: anh ấy => sử dụng khi đối tượng tân ngữ chỉ một người, có giới tính nam

Jack => tên con trai => dùng tân ngữ là him

Sửa: her thành him

Dịch nghĩa: Ngay khi gặp Jack, chúng tôi sẽ tặng anh ấy món quà sinh nhật mà bạn vừa gửi đến nhà chúng
tôi.

5. Two months ago, Tony shared a story about his childhood, that caused a shock in the media.

A. shared 

B. his 

C. that 

D. in the media.

Trả lời:

Chọn đáp án C

Trong mệnh đề quan hệ, không sử dụng that ở sau dấu phẩy. Dùng which để thay thế cho cả 1 mệnh đề trước đó và phải có dấu phẩy trước which

Sửa: that thành which

Dịch nghĩa: Cách đây 2 tháng, Tony chia sẻ câu chuyện về tuổi thơ mình, điều này khiến truyền thông chấn động.

ADVERTISEMENT