logo
ADVERTISEMENT

Peter must be very happy if I offer to accompany him by car.

Câu hỏi :

Which of the following best restates each of the given sentences?

Peter must be very happy if I offer to accompany him by car.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Chọn đáp án C

– Căn cứ: Động từ khuyết thiếu

Cấu trúc phỏng đoán ở hiện tại (chắc chắn): S + must + be + adj (Ai đó hẳn là ...)

Peter hẳn sẽ rất vui nếu tôi đề nghị đi cùng anh ấy bằng ô tô.

A. Tôi nghĩ rằng Peter có lẽ sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu tôi đề nghị đi cùng anh ấy bằng ô tô. => sai nghĩa

B. Tôi phải đề nghị đi cùng Peter bằng ô tô để anh ấy cảm thấy hạnh phúc. => sai nghĩa

C. Tôi chắc chắn rằng Peter sẽ rất vui nếu tôi đề nghị đi cùng anh ấy bằng ô tô.

D. Có thể là Peter sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu tôi được công ty của anh ấy đi ô tô. => sai nghĩa

ADVERTISEMENT