logo
ADVERTISEMENT

Nói chung, các môi trường lập trình trên ngôn ngữ Python đều không có chức năng biên dịch đề chuyển mã nguồn thành mã máy

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 20 (Nói chung, các môi trường lập trình trên ngôn ngữ Python đều không có chức năng biên dịch đề chuyển mã nguồn thành mã máy. Các chương trình Python đều ở dạng mã nguồn. Liệu có thể coi mọi phần mềm viết bằng Python đều là phần mềm nguồn mở hay không?) Bài 3: Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet SGK Tin 11 Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Nói chung, các môi trường lập trình trên ngôn ngữ Python đều không có chức năng biên dịch đề chuyển mã nguồn thành mã máy. Các chương trình Python đều ở dạng mã nguồn. Liệu có thể coi mọi phần mềm viết bằng Python đều là phần mềm nguồn mở hay không?

ngôn ngữ Python

Trả lời ngắn gọn: 

Không thể coi mọi phần mềm viết bằng Python đều là phần mềm nguồn mở chỉ vì Python là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở. Việc xem một phần mềm viết bằng Python có phải là phần mềm nguồn mở hay không phụ thuộc vào giấy phép sử dụng của phần mềm đó, nếu mã nguồn của phần mềm được công khai và cho phép người dùng sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối theo các giấy phép tương ứng thì phần mềm đó mới được coi là phần mềm nguồn mở.

Trả lời chi tiết:

Không thể coi mọi phần mềm viết bằng Python đều là phần mềm nguồn mở chỉ vì Python là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở. Điều này phụ thuộc vào cách mà mã nguồn của phần mềm được phân phối và giấy phép sử dụng của phần mềm đó.

Phần mềm nguồn mở được định nghĩa là phần mềm mà mã nguồn của nó được công khai và có thể được sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối theo các giấy phép tương ứng. Vì vậy, một phần mềm viết bằng Python có thể là phần mềm nguồn mở nếu nó được phân phối với một giấy phép tương ứng cho phép người dùng sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối mã nguồn của phần mềm đó.

Tuy nhiên nếu như mã nguồn của phần mềm viết bằng Python không được phân phối và công khai cho cộng đồng hoặc được phân phối với một giấy phép khác không cho phép người dùng sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối mã nguồn thì phần mềm đó không được coi là phần mềm nguồn mở.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT