logo
ADVERTISEMENT

Mary left school early because she felt sick

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:

Mary left school early because she felt sick

Tạm dịch: Mary nghỉ học sớm vì cô ấy cảm thấy ốm/mệt

=> Viết lại: Feeling sick, Mary left school early.

Tạm dịch: Cảm thấy ốm, Mary nghỉ học sớm

Mary left school early because she felt sick

Giải thích: Sử dụng cấu trúc Feel để chỉ về cảm giác

ADVERTISEMENT