logo
ADVERTISEMENT

Scientists are trying to find an energy that consumes less fuel

Câu hỏi :

Scientists are trying to find an energy that consumes less fuel

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Scientists are trying to find an energy that consumes less fuel

Scientists are trying to find an energy that consumes less fuel => Tạm dịch: Các nhà khoa học đang cố gắng tìm kiếm một loại năng lượng tiêu tốn ít nhiên liệu hơn

A. waste: chất thải

B. destroy: phá huỷ

C. eat up: ăn hết

D. use: sử dụng

=> Chọn D: Use, đồng nghĩa với consumes 

ADVERTISEMENT