logo
ADVERTISEMENT

_________is the protection of environment and natural resources

Câu hỏi :

Is the protection of environment and natural resources

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Conservation is the protection of environment and natural resources

Conservation is the protection of environment and natural resources => Tạm dịch: Sự bảo tồn là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

A. Survival: sự tồn tại 

B. Commerce: thương mại,sự buôn bán 

C. Conservation: sự bảo tồn

D. Extinction: sự tuyệt chủng 

ADVERTISEMENT