logo

John invited Fiona to his birthday party last night

Chuyển câu dưới đây sang câu bị động:

John invited Fiona to his birthday party last night

Tạm dịch: John đã mời Fiona đến bữa tiệc sinh nhật của anh ấy tối qua

=> Viết lại: Fiona was invited to John's birthday party last night

Fiona được mời đến bữa tiệc sinh nhật của John tối qua

John invited Fiona to his birthday party last night

Giải thích:

Cấu trúc bị động: Subject + be + V3/ed + (by + doer) + (…).  

icon-date
Xuất bản : 27/01/2023 - Cập nhật : 27/01/2023

Xem thêm các chủ đề liên quan