logo

We couldn't have managed without my father's money

Viết lại câu sau dưới dạng câu điều kiện

We couldn't have managed without my father's money

Tạm dịch: Chúng tôi không thể quản lý nếu không có tiền của cha tôi

=> Viết lại: If it hadn't been for my father's money, we couldn't have managed.

Tạm dịch: Nếu không có tiền của cha tôi, chúng tôi đã không quản lý được.

We couldn't have managed without my father's money

Giải thích: Sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 3

If + Quá khứ hoàn thành, S + would/could… + have + PII

icon-date
Xuất bản : 27/01/2023 - Cập nhật : 27/01/2023

Xem thêm các chủ đề liên quan