logo

Kết quả lớn nhất của phong trào Đồng Khởi là

Câu hỏi :

Kết quả lớn nhất của phong trào Đồng Khởi là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Kết quả lớn nhất của phong trào Đồng Khởi

Kết quả lớn nhất của Phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam (1959-1960) là sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Đây là mặt trận đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền Ngô Đình Diệm, vì khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng chính quyền cách mạng dưới hình thức ủy ban nhân dân tự trị. Mặt trận này có vai trò quan trọng trong việc chống lại chiến lược chiến tranh của Mỹ.

icon-date
Xuất bản : 06/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023