logo

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929?

Câu hỏi :

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời thay thế cho Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Năm 1929, phong trào cách mạng ở Việt nam phát triển mạnh mẽ. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên không còn đủ sức để lãnh đạo. Yêu cầu nhất thiết đặt ra lúc này là phải thành lập ngay một hiệp hội để thay thế Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, thống nhất các phong trào cách mạng. Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước. 

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023